Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kieli, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Suomen Löwchen – Finlands Löwchen ry.
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi; pöytäkirjakielenä on suomi.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten löwchenien jalostusta ja kasvatusta sekä
rodun tunnetuksi tekemistä.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan tekemällä rotua ja koko kennelharrastusta koskevaa valistustyötä, sekä
asianharrastajien että yleisön keskuudessa järjestämällä keskustelu-, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia,
koiranäyttelyitä sekä muita rodun ja kennelharrastuksen hyväksi toimivia vastaavanlaisia tapahtumia.
Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa.
Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä kotimaassa ja ulkomailla erityisesti löwchenien osalta sekä tekee
tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita.

3§ Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin
Yhdistys kuuluu jäsenenä:
Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:een (SKL-FKK)
Helsingin Seudun Kennelpiiri r.y:een
Suomen Kääpiökoirat ry - Finnish Toy Dog Club :een (SKKY)
Yhdistys voi yhdistyskokouksensa päätöksellä liittyä myös muihin sen tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin.

4§ Varojen hankinta
Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää
yhdistyksen vuosikokous. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla myös toimeenpanna rahankeräyksiä,
arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5§ Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen hallitus hyväksyy vuosi-, nuoriso- tai perhejäsenen tämän anottua jäsenyyttä. Jäsenyys astuu
voimaan kun jäsenmaksu ja liittymismaksu on maksettu ja hallitus on hyväksynyt jäsenen. Yhdistyksessä voi
olla myös tuomari- ja kunniajäseniä.
Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka omistaa löwchenin tai on muuten rodusta kiinnostunut.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa yhdistyksen vuosijäsenen kanssa.
Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja ja
tiedonantoja.
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18 vuotias henkilö, joka on rodusta kiinnostunut.
Yhdistyksen hallituksen esityksestä voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa
erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotukset alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin
päätöksen tekoon vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Tuomarijäsen on löwchen-rodun arvosteluoikeuden omaava kotimainen ulkomuototuomari.
Kunnia- ja tuomarijäsenellä ovat samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta he ovat jäsenmaksuista vapaat.
Vuosi-, perhe- ja nuorisojäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen
kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

6§ Jäsenen ero yhdistyksestä
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen velvoitteet
ja oikeudet lakkaavat yhdistyksen vastaanotettua eroilmoituksen.
Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on laiminlyönyt jäsenvelvollisuutensa suorittaa
jäsenmaksu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos
hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti, on tuomittu
eläinsuojelurikkomuksesta tai -rikoksesta. Erottamisesta päättää yhdistyskokous. Erottamispäätös tehdään
suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen on saatava kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.
Erotettavalle on varattava tilaisuus kirjallisen tai suullisen lausunnon antamiseen ennen päätöksen
tekemistä.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin, eikä hänen
jäsenmaksuaan palauteta.

7§ Yhdistyksen toiminta ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen hallintoelimet
Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus.
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyskokoukset.

9§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi (6)
muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet kahdeksi (2)
vuodeksi siten, että kolme (3) jäsentä ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset
määrätään arpomalla.
Hallitukseen valitun tulee olla Suomen Löwchen – Finlands Löwchen ry:n äänioikeutettu jäsen.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan sekä
muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita
hallituksen ulkopuolelta jäsenistön keskuudesta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kolmen (3) hallituksen
jäsenen sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja sen neljän (4)
jäsenen ollessa saapuvilla.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.
Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10§ Hallituksen tehtävät
Hallitus:
- Huolehtii yhdistyksen taloudenpidosta, kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista.
- Kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistaa yhdistyskokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat
sekä panee toimeen yhdistyskokousten päätökset.
- Tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen
tarkoitusperien toteuttamiseksi.
- Määrää yhdistyksen edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin rotujärjestöihin, keskusjärjestöihin tai
kennelpiiriin niiltä osin, joita yhdistyksen vuosikokous ei määrää.
- Ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa ja tekee esitykset yhdistyskokouksille jäsenten erottamisista.
- Huolehtii yhdistyksen vuosikertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta.
- Voi myöskin nimetä avukseen erilaisia toimikuntia ja työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina ja
valvonnassa, sekä lakkauttaa toimikunnat, tai vapauttaa sen jäsenen tehtävästään.
- Edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

11§ Yhdistyskokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten

kirjallisesti vaatii. Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja
asioita. Kokouskutsut toimitetaan kaikille jäsenille kirjeitse, tai yhdistyksen jäsenlehdessä viimeistään 14
vuorokautta ennen kokousta.
Äänioikeutettuja ovat kaikki 18 vuotta täyttäneet yhdistyksen vuosi-, perhe-, kunnia- ja tuomarijäsenet,
äänioikeutta voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.
Kaikki ne asiat, joista eivät nämä säännöt erikseen määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli ei
lippuäänestystä erikseen vaadita ja kannateta, sekä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, ja muissa asioissa puheenjohtajan
mielipide.

12§ Yhdistyskokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2)
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. Valitaan yhdistyksen edustajat muihin alan järjestöjen kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta.

13§ Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi
tulemiselta vaaditaan kolme neljäsosa (3/4) enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä päätös vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen
kahdessa kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Purkamispäätöstä on kummassakin
kokouksessa kannatettava vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat siirretään mahdollisen velkojen maksamisen jälkeen viimeisen
purkamisesta päättävän yhdistyskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti jollekin kääpiökoira-asiaa
ajavalle yleishyödylliselle rekisteröityneelle yhdistykselle, muulle oikeuskelpoiselle koiraharrastusta
edistävälle yhdistykselle tai rekisteröidylle aatteelliselle säätiölle.

14§ Yhdistyslaki
Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.